ارائه آموزش به مدیران برای کاهش خطاها

By | می 15, 2017

ارائه آموزش به مدیران برای کاهش خطاها – رویداد ۲۴

rooydad24.com/13309266/ارائه_آموزش_به_مدیران_برای_کاهش_خطاها

۶ دقیقه پیش – «عادل آذر» با تاکید بر اینکه در بخش پیشگیرانه برای مدیران ارائه آموزش‌ها موجب کاهش خطاها خواهد شد افزود: دوره‌های آموزشی را در نظر گرفتیم تا خطاهای …

[PDF]ﻫﺎي اراﺋﻪ ﻣﺪل ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻄﺎﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن داﻧﺸﮕﺎ – مجله پیاورد سلامت

payavard.tums.ac.ir/article-1-5319-fa.pdf

توسط نصیری پور – ‏2014 – ‏مقالات مرتبط

ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎﺳﺖ . ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اراﺋﻪ. ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل. ﺧﻄﺎﻫﺎي ﭘﺰﺷ … ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻄﺎﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دو ﻋﺎﻣﻞ اﻓﺸﺎﺳﺎزي و ﺛﺒﺖ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ . واژه. ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي … داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان، ﺗﻬﺮان، …. ﺳﻮﭘﺮواﻳﺰر آﻣﻮزﺷﻲ، ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺨﺶ، ﻣﺴﺌﻮل. داروﺧﺎﻧﻪ، ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺴﺌﻮل …

مديريت خطا – خانه

rajaeehosp.sums.ac.ir/hakemiatbalini/errormanag.html

خطا به صورت مختلف تقسیم بندی می شوند . به منظور اینکه زمینه بحث را در حوزه خطاهای پزشکی فراهم کنیم ، می بایست تعاریفی از انواع خطاهای پزشکی ارائه نمائیم .

[DOC]جزوه مديريت خطر وايمني بيمار در بخشهاي بيمارستان

nour.mui.ac.ir/sites/nour.mui.ac.ir/files/vahed-emeni…/khatar$emeni-bimar.docx

مفهوم مدیریت خطر موضوع نوینی است که در آن به خطرات ناشی از نظام سلامت بر روي … هر نوع خطايي که در فرآيند ارائه مراقبت سلامت رخ دهد، چه آسيب و صدمه به بيمار ….. به طور مثال كاهش تجويز داروي نامناسب به وسيله استفاده از راهنماهاي باليني و آموزش به …

ارائه آموزش به مدیران برای کاهش خطاها – آخرین خبرهای ایران و …

rooykard24.com/news/12854239/ارائه-آموزش-به-مدیران-برای-کاهش-خطاها

۳۷ ثانیه پیش – «عادل آذر» با تاکید بر اینکه در بخش پیشگیرانه برای مدیران ارائه آموزش‌ها موجب کاهش خطاها خواهد شد افزود: دوره‌های آموزشی را در نظر گرفتیم تا خطاهای …

[PDF]بررسي خطاهاي رايج پرستاري و توسعه استراتژي هاي کاهش خطا …

eprints.ajaums.ac.ir/1594/1/payiiz%2089_split_11.pdf

توسط صغیری – ‏2009 – ‏مقالات مرتبط

درماني ارتش، برنامه ريزي دقیق و مدون مسئولین و مديران پرستاري را مي طلبد تا ضمن ايجاد شرايطي كه در آن كاركنان گروه. پرستاري بدون نگراني خطاهاي رخ داده را گزارش نموده و از خطاهاي به وقوع پیوسته به عنوان … گسترده اي در جهت افزايش كیفیت مراقبتهاي ارائه شده و افزايش …. اتفاقات ناخواسته با ارائه برنامه هاي آموزشي و ايجاد تغییر در.

[DOC]جزوه آموزشی ایمنی بیمار

mch.sbmu.ac.ir/uploads/imeni-bimar-94.doc

پتانسیل ایجاد خطا یک چالش دائمی برای ارائه خدمات بهداشتی ایمن و مناسب می یاشد. … به بیمار نرسیده باشد، نیاز به عملکرد مناسب برای مدیریت ریسک و کاهش خطاها را … تاکید بر ایمنی می تواند منجر به ارتقای مدیریت ریسک در تیم ها شده و در اداره یک …

[PDF]دانلود این فایل پی دی اف

journals.sbmu.ac.ir/spip/article/download/7028/5838

توسط امیراشکان نصیری پور – ‏2014 – ‏مقالات مرتبط

سازمانی، عوامل مرتبط با ارائه. دهنده، عوامل مرتبط با … نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد، بین افشاسازی خطاها و مدیریت پیشگیری از. خطاها ارتباط وجود دارد ) …. اخیراً مدیریت خطاهای پزشکی، افشاسازی خژطژاهژا را. به. عنوان استراتژی مهم برای کاهش بروز خطاها عژنژوان. کرده است. … سرپرست بالینی، سرپرست آموزشی، سرپرستار بژخژش،.

[PPT]مديريت خطاهاي پزشكي در مراكز درماني

medcare.bums.ac.ir/shares/darman/darman/clinical…/error%20management.pptx

ایمنی بیمار پرهیز، پیشگیری و کاهش نتایج ناگوار یا آسیب به بیمار ناشی از فرآیند … هر نوع خطایی که در فرایند ارائه مراقبت سلامت رخ دهد، چه باعث صدمه و آسیب به … این اقدامات نا ایمن متأثر از عواملی همچون خستگی، استرس ، بار کاری زیاد و آموزش …

مدیریت ریسک و ایمنی بیمار – حاکمیت بالینی(وبلاگ سلامت)

mohsen-ahmad.blogfa.com/post/139

Ø كاهش و يا به حداقل رساندن خطر : در مواقعي كه نتوان خطر را حذف كرد مي توانيم … اين يك ديدگاه اساسي در مديريت خطر محسوب مي شود و شامل آموزش (‌هر دو گروه ارائه … 1- مشاركت همه كاركنان و متخصصان در مديريت خطاها و برقراري عوامل مشوق سازماني براي گزارش.

مفاهیم مدیریت خطر – بیمارستان افضلی پور کرمان

ah.kmu.ac.ir/Default1.aspx?Id=5848

پیش بینی حوادث و خطرات و کاهش احتمال بروز آنها در واقع مدیریت خطر است. لازم به ذکر است که خطا لزومأ منجر به آسیب و صدمه نمیشود.ارزیابی حوادث نه به عنوان …

بنابراین، ما یک روش آموزشی (آموزش مدیریت خطا) که …

https://www.translate.com/english/therefore-we-developed-a…error…/46642145

آموزش مدیریت خطا به صراحت شرکت کنندگان از عملکرد مثبت اشتباهات اطلاع، این … را در برخورد با مشکل خطا) طراحی شده برای کاهش ناکامی بالقوه در مواجهه با خطا:” خطا …

خطای جبران‌ناپذیر – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/خطای_جبران‌ناپذیر

“رویداد نگهبان ” (به انگلیسی Sentinel Event) یا حادثه و خطای جبران‌ناپذیر عبارت است از … مؤثر در حادثه و تغییر فرهنگ، سیستم و روندهای بیمارستان برای کاهش چنین حوادثی در آینده … مدیریت اطلاعات: نیازسنجی مدیریت اطلاعات، محرمانه بودن، امنیت اطلاعات، تعاریف داده، در … آموزش بیمار: آموزش برنامه‌ریزی، ارائة آموزش، اثربخشی آموزش.

[PDF]جزوه آموزشی مدیریت خطر و ایمنی بیمار – دانشگاه علوم پزشکی …

www.goums.ac.ir/files/alejalil-hosp/pages/imeni.pdf

و به فرض تشابه امکانات و کیفیت ارائه خدمات برای. کشور خود چه … برای مدیریت خطرات، سیستمها و فرایندهایی ایجاد کنید و خطاها را شناسایی و ارزیابی نمایید. .4. گزار …. کاهش. خطر. صدمه. به. بیماران،. کارکنان. و. مراجعه. کنندگان. و. نیز. خطر. زیان. به.

مدیریت خطر و ایمنی بیمار

mojibian.ir/fa/index.php?option=com_content&%20view=article&%20id…

پیش بینی و شناسایی حوادث و خطرات ، و کاهش احتمال بروز و تخفیف اثرات آن ها در واقع … این دسته از خطاها به علت کمبود دانش و اطلاعات پزشکان در خصوص وضعیت بیمار …. این یک دیدگاه اساسی در مدیریت خطر محسوب می شود و شامل آموزش ( هر دو گروه ارائه …

ایمنی بیمار – دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

nkums.ac.ir/?Catid=1646

به منظور جلوگیري یا کاهش بروز خطا، طراحی شده است و به مدل پنیر سوییسی معروف …. در مدیریت خطر محسوب می شود و شامل آموزش ( هر گروه ارائه دهندگان خدمت و بیماران )و …

[PDF]خط مشي.pdf – پورتال دانشگاه علوم پزشکی اراک

portal.arakmu.ac.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=1c186140-637f-4680-a164…

ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮان را از ﮔﺰارش ﺧﻄﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ و در ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎور و اﻋﺘﻘﺎد ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺰارش داوﻃﻼﺑﺎﻧﻪ …. درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎي ﺗﯿﻢ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ درﻣﺎﻧﯽ، ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و ﯾﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ … رﯾﺰي ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎﻫﺎ در ﭘﺰﺷﮑﯽ ، اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎي ﺳﻼﻣﺘﯽ …. ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﮔﻪ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر در ﻃﻮل ادﻣﯿﺖ و ﺣﯿﻦ ﺑﺴﺘﺮي وﺿﻌﯿﺖ داروﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘ.

[PDF]تهدیدات آشکار مؤثر بر خطاهای پزشکی در بیمارستا نهای …

tebvatazkiyeh.ir/article-1-1029-fa.pdf

با طراحی و اجرای یک نظام اثربخش جهت مدیریت تهدیدات آشکار شناسایی شده توسط صاحباننتيجه گيری. فرآیند در بیمارستان های دولتی به ویژه در حوزه ی تهدید »فرد ارائه دهنده ی خدمت« می توان انتظار … و عوامل خطاهای پزشکی می تواند در کاهش آن ها مؤثر … های علوم پزشکی استان تهران به ارائه ی خدمت مشغول بوده، ممکن است فعالیت آموزشی-.

[DOC]درصد قابل توجهی از بيماران در مراجعه به سيستم سلامت …

ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/bimarestanha/…/khatar_book.docx

واين سيستم نيازمند يک نظام اثر بخش مديريت ريسک وشناسايی خطا های موجود و حرکت در جهت ارتقاء ايمنی بيمار می … 5-استراتژي جهت كاهش، حذف و يا انتقال ريسك … نقطه شروع: نگاه كردن به آن چيزي است كه به خطا و اشتباه در تعامل با مردم در هنگام ارائه خدمات مربوط به سلامت اتفاق مي افتد. … مسئول و پاسخگو مي شمارد، آموزش و ترويج يابد.

[PPT]PPT

umsu.ac.ir/uploads/eb.ppt

توجه به داروهای با نام و تلفظ مشابه جهت جلوگیری از خطای دارویی … ارائه مراقبت ايمن و با كيفيت بالا ، وظيفه حرفه اي، اخلاقي و قانوني متخصصين … انجام اقداماتی به منظور کاهش خطر افتادن اشخاصی که تشخیص داده شده در معرض خطر … 3- مدیران به منظور ارتقاء فرهنگ ایمنی بیمار، شیوه های اجرایی سلامت بیمار را …. 2- آموزش مناسب وكافي.

[DOC]دانلود : حاكميت باليني – معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان

darman.umsha.ac.ir/uploads/15_118_hakemiyat.doc

افزایش میزان اثربخشی مداخلات بالینی و کاهش خطاهای طبی … مثال هایی از فعالیتهای حاکمیت بالینی: رسیدگی به شکایات بیماران، رضایت بیماران، احیاء، ….. اين يك ديدگاه اساسي در مديريت خطر محسوب مي شود و شامل آموزش ( هر دو گروه ارائه دهندگان خدمت و …

[PDF]گزارش دهی خطا

madanihosp.tbzmed.ac.ir/…/آموزش%20ضمن%20خدمت%2095/گزارش%20دهی%20خطا.pd…

آموزشی. -. کارشناس. کنترل. عفونت. -. مدیر. خدمات. پرستاری. ر-. ئیس. خدمات. پرستاری ….. پزشکی متوجه شدند که اغلب خطاها به علت نقص سیستم ساختاری رخ ….. راهبردهای مؤثرتری جهت کاهش میزان خطا و ارتقاء کیفیت مراقبت های سالمت ارائه داد.

اعتبار بخشی – مدیریت خطا و ایمنی بیماران-۹ راه حل ایمنی بیمار

cg.rhc.ac.ir/fa/contents/patient_safty/9_solution…safty/۹.راه.حل.ایمنی.بیمار.html

… لیست اسامی کارکنان · فرم های آموزشی و پژوهشی · لینک های مفید · نقشه سایت … هدف اصلی مدیریت خطر کاهش احتمال آسیب دیدگی بیمار و کارکنان است. … جهانی 9 راه حل ایمنی بیمار را به عنوان ابزاری برای کاهش میزان بروز خطا در بیمارستان ها سراسر دنیا پیشنهاد نموده است . … اطمینان از صحت دارو درمانی در مراحل انتقالی ارایه خدمات.

[PDF]ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ

www.mums.ac.ir/shares/sheikh/…/مطالب%20آموزشي%20حاكميت%20باليني.pdf

ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ … در روﯾﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻤﯿﮏ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ اﻧﺴﺎن اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم ﺧﻄﺎ دارد ﻧﺤﻮه ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﺷـﺮاﯾﻂ آن و. ﻧﺤﻮه ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻧﻮاﻗﺺ و …. در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﺧﻄﺮ ﻣﺤﺴﻮب. ﻣﯽ. ﺷﻮد و ﺷﺎﻣﻞ آﻣﻮزش. (. ﻫﺮ ﮔﺮوه اراﺋﻪ. دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺖ. و ﺑﯿﻤﺎران. ) و اﺳـﺘﻔﺎده از …

[PDF]بررسي موانع و ارائه راهكارهاي مناسب جهت برقراري نظام مديريت …

jpe.mazums.ac.ir/files/site1/user_files_1bae81/godadmin-A-10-2-9-70c601a.pdf

ی بیمار در مراکز آموزشی درمانی نسبت به تعیین مسئول آموزش ایمنی …. با توجه به مطالعات انجام شده و اهمیّت نقش آموزش در ارتقاء فرهنگ ایمنی بیمار ،کاهش خطای. پزشکی …

[DOC]تاریخچه حاکمیت بالینی

hosamir.qums.ac.ir/portal/file/?284987/تاريخچه.docx

در بدو امر تصور بر این بود که ارتقای «کیفیت» ارائه خدمات با آموزش صحیح پرسنل، … مدیریت ریسک: چگونه شانس خطا را در انجام کارها به حداقل می رسانیم؟ …. و کسب و کار برای کاهش جراحات، خطاها، اشتباهات و تصادفات بوده و به صورت همزمان منجر به …

آن‌چه باید یک مدیر درباره ارزیابی عملکرد همکاران خود بداند | …

yarikadeh.com/fa/content/165

همیشه به یاد داشته باشید که آماده‌سازی و آموزش کافی به مدیران را دنبال کنید، … علاوه‌ بر این، دسته جدیدی از راه حل‌های مدیریت عملکرد خودکار نیز ارائه شده است تا به‌طور …. مدیران معمولا زمانی که ارزیابی انجام می‌دهند دچار خطا می‌شوند و اولین گام برای کاهش این …

[PDF]نام : مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) – دانشگاه علوم پزشکی …

www.kums.ac.ir/kums_content/media/image/2013/06/32043_orig.pdf

ﺗﻮجﻪ ﺑﻪ مدﯾرﯾت مﺸﺎ … بهبود کیفیت خدمات ردمانی. -3. افزايش تنوع و کمیت خدمات ردمانی. -4. آموزش ورت … ﺧﻮد را جهت ﺑهﺒﻮد کیفیت کﺎر و ارائﻪ ﺧدمت ﺑﻪ مﺸترﯾﺎن ﺑﮑﺎر ﺑﺒرد …… تداوم مدیریت خطا به عنوان یک برنامه سازمانی از طریق دوره های آموزشی ممتد و جمع آوری اطالعات.

[PDF]نحوه گزارش دهی خطا

www.rajaeehospital.ir/…/نحوه%20گزارش%20دهی%20خطاهای%20پزشکی%20بدون%20…

شناسایی خطاهای پزشکی و ارائه راهکار جهت کاهش خطاهای پزشکی و ایجاد موانع جهت مهار … به صورت ساالنه به کلیه پرسنل در رابطه با ایمنی بیمار و نحوه گزارش دهی خطا آموزش می دهد. … )مدیر خ. دمات پرستاری (. مهرالسادات علوی. )مسئول. نظارت و بهبود کیفیت(.

مدیریت خطر – دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

amirhp.bpums.ac.ir/fa/DynPages-1193.htm

۷ آبان ۱۳۹۱ – پيش بيني حوادث و خطرات و كاهش احتمال بروز آنها در واقع همان مديريت خطر است. … به فعاليت در واحدي جديد با فعاليت هاي غيرتكراري و ناآشنا كه آموزش كافي براي آن … مثال هايي از خطاهاي مخفي در ارائه دارو را مي توان به شرح ذيل بيان داشت:

فیلم آموزشی درس گیری از خطاها به روش تحلیل ریشه ای علل – …

healthcareimprovement.ir/product/فیلم-آموزشی-درس-گیری-از-خطاها-به-روش-تحل/

بخش‌های سوم تا هشتم، پنج عامل مهم که به کاهش بروز خطا در ارائه خدمات سلامت کمک می‌کند ارائه می‌شوند. کتاب آموزشی (فایل PDF) همراه با فیلم آموزشی توضیحات و منابع …

تعاریف – مرکزآموزشی درمانی شهید مصطفی خمینی ایلام

mostafahospital.medilam.ac.ir/Default.aspx?tabid=7569

5- خانم سهیلا احمدی –مسئول کمیته آموزش به بیمار … شناسایی ، تحلیل و مدیریت ریسک فاکتورهای بالینی در بیمارستان … حاکمیت بالینی محور، لایحه ای است که در اواخر دهه 1990 ارائه شد . … آنچه در اين محور مورد توجه است شامل سلامت و ایمنی، کاهش ریسک بالینی، پایش شکایات ،خط مشی ها و روش های اجرایی به روز شده، سیستم های گزارش …

[PPT]حاکمیت بالینی چیست؟

uni.tarkhorani.ir/Clinical%20governance.ppt

بیماران، خدماتِ با كيفيت ، با كمترين خطا را دريافت مي كنند. … فرهنگ سازماني، در واقع نوع نگرش كاركنان مراقبت سلامت و مديران نسبت به مقوله كيفيت و … آموزش، مهارت آموزی و توسعه دانش پرسنلی یک فرایند ادغام یافته در حاکمیت بالینی است. … انجام فعالیت های بالینی و اداری برای شناسایی ، ارزیابی ، و کاهش خطر آسیب به بیماران …

دوره هاي آموزش الكترونيكي سازمان صنايع كوچك

تسهیل امور و روانسازی نحوه ارایه خدمات به متقاضیان از اهداف این دوره می باشد. …. ليست دروس دوره آموزشی مدیران و بنیان‌گذاران کسب‌وکارها … فروش کاهش مییابد و تفاوتهاي تکنولوژیک میان نام هاي تجاري به تدریج از بین میرود … خطاهای رایج در ارزشیابی

[PPT]به نام خدا مدیریت خطا

hospht.iums.ac.ir/uploads/مدیریت_خطا.pps

به نام خدا مدیریت خطا. صدیقه سادات کسایی زادگان. هماهنگ کننده ایمنی و مدیریت خطا … صدمه به افراد، آسیب رسانی به تجهیزات، از بین بردن مواد یا کاهش کارآیی در انجام یک … درمان و آموزش پزشكي حداكثر ظرف مدت يك هفته; ارائه اقدامات اصلاحي به بخشها جهت …

خطاهای رایج در ارزیابی عملکرد کارکنان و ۵ تک – مدیر پدیا | …

modirpedia.com/2017/04/04/اجتناب-از-خطاهای-معمول-در-اجتناب-از-خطا/

۱۵ فروردین ۱۳۹۶ – مديران باید از اشتباهات رایج در ارزیابی عملکرد که موجب کاهـش اثر … درخصوص عملکرد هر کارمندی، هنگام ارائه به وی نباید موجب شگفتی او شود. مدیران …

سیاست های اصلی بیمارستان دکتر میر

mirhospital.com/BlogPost.aspx?bid=27

۲۱ بهمن ۱۳۹۵ – 4_ توجه به ایمنی بیمار و کاهش خطاهای پزشکی … یکی از سیاست های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای ارائه بهتر و ارتقاء کیفی و کمی خدمات رسانی در مراکز … این کمیته ها به منزله بازوی مدیریت بیمارستان و مکمل آن خواهد بود.

[PDF]کتابچه مدیریت خطر و ایمنی بیمار – دانشگاه علوم پزشکی البرز

www.abzums.ac.ir/portal/file/?181791/کتابچه-مديريت-خطر-و-ايمني-بيمار.pdf

سوپروایزر آموزشی بیمارستان … علل نیاز به مدیریت ریسك در نظام سالمت …. فراوانی و شیوع خطا هاي پزشکی ….. انجام فعالیت های بالینی و اداری برای شناسایی ، ارزیابی ، و کاهش خطر آسیب به بیماران ، کارکنان ، و مالقات …. در این مرحله از فرایند مدیریت ریسک، ریسک هایی که خدمات ارائه شده توسط سازمان ما را تحت تاثیر قرار می دهن.

اطلاع رسانی پرستاری از بیماران درمنزل – مدیریت خطر و ایمنی …

babakhodaei.blogfa.com/post-288.aspx

پیش بینی حوادث و خطرات و کاهش احتمال بروز آن ها در واقع همان مدیریت خطر است. (17). با توجه به رویکرد سیستمیک و عنایت به این موضوع که انسان امکان انجام خطا دارد ….. این یک دیدگاه اساسی در مدیرت خطر محسوب می شود و شامل آموزش (هر دو گروه ارائه …

[DOC]سیستم اثربخش ارزشیابی عملکرد کارکنان

www.hsu.ac.ir/doc/nezarat/arzyabi%20daroni/24/…/system%20asarbakhsh.doc

در گذشته ،مديران كلاسيك ارزيابي عملكرد را فقط به منظور كنترل كار كاركنان انجام ميدادند،در … در پايان نيز ضمن برشمردن خطاهاي بالقوه در فرايند ارزشيابي عملكرد كاركنان … ارتباط نزديكي برقرار مي نمايد و هـ) انگيزش و بهره وري كاركنان را افزايش مي دهد. …. سنجش و ارائه بازخورد به كاركنان در مورد خصوصيات و نحوه انجام فعاليت هايشان و …

[PDF]ﻧﻘﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮏ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ – انجمن علمی مدیریت …

www.ihma.ir/کمیته-های-تخصصی/it/2013-02-04-11-31-43.html?download…

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ، ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ … ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺻﺎﺣﺐ … ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ. ﻫﺎﻱ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﺭﺍﻳﻪ. ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ….. ﺧﻄﺎﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺑﻪ. ﺷﺪﺕ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻲ. ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ. ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺍﻃﻼ. ﻋﺎﺕ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ. ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲ.

[PPT]مدیریت خطر

bimarestanshomal.com/files/shares/modiriyate_khatar.ppt

لزوم توجه به مدیریت خطر در نظام سلامت; مدیریت خطر واکنشی (تحلیل علت ریشه ای )چیست؟ مدیریت خطر پیشگیرانه(FMEA) چیست؟ سیستم ارائه خدمات بهداشتی درمانی … انجام فعالیت های بالینی و اداری برای شناسایی ، ارزیابی ، و کاهش خطر آسیب به بیماران ، کارکنان … با هر سطحی از آموزش ، مهارت ، تجربه و انگیزه ممکن است خطا نمائیم .

شبکه بهداشت و درمان شهرستان اندیمشک

hn-ank.ajums.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=19778&Site=hn-ank.ajums.ac…

ایجاد بستر لازم برای ارائه خدمات پیشرفته سلامت الکترونیکی از طریق پرونده الکترونیکی سلامت. ایجاد بستر لازم … ایجاد سازمان منسجم برای مدیریت و راهبری طرح به منظور زمینه‌سازی اجرای. 2. … آموزش ذینفعان، کاربران عمومی و تخصصی طرح پرونده الکترونیکی سلامت …. کاهش خطا در تفسير نتايج آزمايشات و تصاوير تشخيصي.

[PPT]اثربخشي_آموزشيROI.rar1.67 MB

nigc.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=18c71b38-e3c0-4f7b-a020-1cd149373a3f

4- مديران به دنبال آموزش ديدن نيستند . EVALUATE … يعني خطاها را ببيند و راهكار جهت بهبود ارائه نمايد . … آموزش : فرايند ارائه و تكوين دانش ، مهارت ها و رفتارها جهت تامين الزامات … اثربخشي آموزش: شاخص هاي كيفي مانند افزايش رضايت دانشجويان از دوره .

[DOC]استراتژیک بازنگری شده – بیمارستان ولی عصر – دانشگاه …

vh.fums.ac.ir/images/doc/Strategic%20review.docx

به عنوان برترین مرکز آموزشی ارائه دهنده خدمات آموزشی به دانشجویان پزشکی و سایر گروه ها باشیم … بیماران ، خانواده ها و کارکنان; اجرای بهینه طرح تحول نظام سلامت; مدیریت خطا و خطر … 91%, 28/2, 40%, 28/9, افزايش روند تفويض اختيار به مدیران, O1.

راهنمای حریم خصوصی Google Chrome

https://www.google.com/intl/fa/chrome/browser/privacy/whitepaper.html

همچنین برای ارائه پیشنهادها به زبانی که ترجیح می‌دهید نوشتار را به آن بخوانید، ممکن …. برای اطلاعات بیشتر درباره صفحه‌های هشدار، به مدیریت هشدارها درباره سایت‌های ناامن بروید. …. در صورتی که Chrome خطای اتمام زمان ارتباط SSL، خطاهای گواهینامه، یا دیگر … ممکن است Chrome جهت کاهش اندازه نصب‌کننده، منابع ثابت بیشتری را مانند …

مديريت خطر – بیمارستان لواسانی

www.lavasani.tamin.ir/html/item/205

… روش‌هائی برای کنترل خطرات و کاهش احتمال بروز خطاها و خطرات ناشی از آن ها ارائه می شود. هدف اصلی مدیریت خطر کاهش احتمال آسیب دیدگی بیمار و کارکنان است. … تجزیه و تحلیل حالات خطا و اثرات ناشی از آن … دانلود فایل pdf ارزیابی ریسک به روش FMEA … کلاس آموزشی اصول صحیح شستشوی دست برای تمامی کارکنان برگزار شد.

مهارت ارائه مطلب و سخنرانی (نقشه راه درس) | متمم

https://motamem.org/مهارت-ارائه-مطلب/

نقشه راه یادگیری مهارت ارائه به شما کمک می‌کند که در سخنرانی ها، مدیریت جلسات، ارائه … مهارتهای مورد نیاز برای ارائه مطلب و سخنرانی در محیط کار و فضاهای آموزشی را پیش چشم شما قرار می‌دهد. …. برای کاهش خطاهای ما در یادگیری هر مهارتی، دو شیوه وجود دارد:.

[PDF]مدیریت استراتژیک در سازمان انتقال خون ایران

www.ibto.ir/uploads/Strategic_Management.pdf

جذب، آموزش و تكریم آنان فرآورده های خون را به موقع تامین و توزیع نماید و به این خدمات خود. برای رفع نیاز …. 2-3: توانمند سازی در ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به موسسه عالی طب انتقال خون و سایر … 7-1: توانمندسازی کارکنان جهت درک بهتر و کاهش خطاها.

راهکارها | فاوا هزاره کیش

www.favakish.ir/?page_id=12107/

از طریق این نرم افزار امکان ارائه راه حلهای نوآورانه به کاربران از طریق نرم افزارها امن و بصری … تعامل با بیماران ازطریق مشاوره، ارائه برنامه ها ی مراقبتی و آموزشی با واسطه تماس … این راه حلها در مرکز تلفن سانترال ویژگیهای مورد نیاز و موثر برای مدیریتکاهش خطا مجموعه دقیق داده های جمع آوری شده از گجتهای سلامت منجر به تصمیم گیری در …

[DOC]خانه

www.gums.ac.ir/Upload/Modules/…/سيستم%20هاي%20اطلاعات%20سلامت.doc

سیستمها ، مسائل مربوط به بیماران و مدیریت و نگهداری کالاهای مورد نیاز بیمارستان را …. با ارائه دورا پزشكي و خدمات ديگر پرونده الكترونيكي سلامت، سطح کیفیت … کاهش خطا در تفسير نتايج آزمايشات و تصاوير تشخيصي … تسهیل در آموزش پزشکی

[DOC]اولویتهای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی زاهدان – دانشگاه …

www.zaums.ac.ir/uploads/دانشکده_پرستاری_و_مامایی.docx

-بررسی راهکارهای ارتقاء رضایتمندی اساتید در ارائه خدمات بالینی … مهارت مدیریتی دانشجویان در کارآموزی مدیریت پرستاری (فرآیند ارزشیابی به وسیله نمونه های … –بررسی تاثیر آموزش به روش بازتاب برروی ارتقاء تفکر انتقادی دانشجویان اتاق عمل …. -بررسی تاثیر مشاوره( فردی و گروهی )بر کاهش اضطراب و اعتماد به نفس دانشجویان.

[DOC]برای دریافت فایل HIT کلیک کنید – دانشگاه علوم پزشکی …

zums.ac.ir/files/Treatment/pages/hit.docx

بدنبال فشار روز افزون جهت كاهش هزينه و ارتقاء سطح كيفيت و اثر بخشي خدمات، نياز ….. یك برنامه مدون آموزشی نیز باید از طرف مدیر سیستم تهیه و به واحدها و بخشها ارائه …… ب) نظارت ( به منظور كاهش خطاهاي موجود در داده ها، درك درست سوالات، ايجاد انگيزه در …

مدیریت ارتباط با مشتری (نرم افزار crm) منجر به حفظ مشتری …

www.payamgostar.com/مدیریت-ارتباط-با-مشتری-نرم-افزار-crm-منجر-به-حفظ-مش…

تجربه خوب مشتریان ما در فرآیندهای استقرار، آموزش و پشتیبانی، گواه این برتری … ما در کنار ارائه نرم افزار crm می کوشیم که دانش روز مدیریت ارتباط با مشتری به …. اخیر، به خوبی روشن شده است که سیستم فرآیند محور با جلوگیری و کاهش خطاهای …

مقاله بررسی علل و وقوع خطاهای دارویی پرستاران در مراکز

shahrvand90.vcp.ir/…/1004535-مقاله-بررسی-علل-و-وقوع-خطاهای-دارویی-پرستاران-د…

۱۳ اسفند ۱۳۹۲ – سایت مذکور جهت ارائه خدمات آموزشی و اطلاع رسانی بکار می رود. … توجه بیشتر به عوامل موثر بر این خطاها و اتخاذ راهکارهایی برای کاهش آن می تواند در …. در این رویکرد عملکرد مدیر به عنوان هدایت کننده سیستم در احتمال رخداد حوادث کاری …

[PDF]مقاله اصلی (Original Article) بررسی رابطه بین فرهنگ …

https://www.researchgate.net/…error…/561fecf408ae93a5c92437b2.pdf?…

توسط تیمور اللهیاری – ‏2014 – ‏مقالات مرتبط

گیرد و اشاره به میزان دانش و توانایی فدرد در. برخورد و مدیریت خطا و کاهش پیامدهای مخدرب آن. دارد. دامنه نمره این حیطه از. /. تا. 98. می. باشد. ندمدره. باال نشان. دهنده آموزش و …

[PDF]بررسی فرهنگ ایمنی بیمار در واحدهای مراقبت ویژه نوزادان …

ijnr.ir/article-1-1560-fa.pdf

بررسی کیفیت ﺧدماﺕ اراﺋه شده در درمانگاههای سرپایی بیمارستانهای آموزشی شیراز بر اساﺱ …. حمایت مدیریت بیمارستان، فراوانی گزارش خطا، کار تیمی بین واحدها، ارائه بازخورد در رابطه …. سالمت قابل اعتماد، می تواند به بهترین نحو منجر به کاهش آسیب.

[PDF]بررسی فراگیری محورهای فرهنگ ایمنی بیمار در مرکز آموزشی، …

journal.icns.org.ir/article-1-169-fa.pdf

و ﺑﻪ ﺻﻮرت. ﻣﻘﻄﻌﯽ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . داده. ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. از. ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ، ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎﺗـﯽ و درﻣـﺎﻧـﯽ … ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﻤﻨﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺰ و درﺟﻪ ﻗﻮت ﯾﺎ ﺿﻌﻒ آن را ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮان و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن … ﺑـﻪ. ﻣﻌﻨﺎي. ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از. ﻫﺮ. ﮔﻮﻧﻪ. ﺻﺪﻣﻪ. و. ﺟﺮاﺣﺖ. ﺑﻪ. ﺑﯿﻤﺎر. در. ﺣﯿﻦ. اراﯾﻪ. ﻣﺮاﻗﺒﺖ. ﻫﺎي. ﺳﻼﻣﺖ … اﯾﻤﻨﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎران و ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﻤـﻨـﯽ.

[PPT]خطاهاي پزشكي-دكتر قضاوي

www.lums.ac.ir/parameters/lums/modules/cdk/upload/…/khataye%20pezeshki1.ppt

۲۹ مرداد ۱۳۸۹ – دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني … این تعریف به طور مشخص حیطه‌های کلیدی علل خطا (قصور یا ارتکاب، برنامه‌ریزی و اجرا) را دربرمی‌گیرد. … یکی از بهترین سیستم‌های بهداشتی – درمانی و آموزش پزشکی را در سطح جهانی است). ….. مؤثرتری جهت کاهش میزان خطا و ارتقاء کیفیت مراقبت های سلامت ارائه داد.

معاونت درمان – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی …

edu.dums.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=23&pageid=474&newsview…

۲۲ اسفند ۱۳۹۵ – ارائه مشاوره و آموزش به مددجويان، غربالگري، انجام تحقيقات مرتبط و …. اعزامي به محل ارائه مراقبت ها با ذكر مدرك تحصيلي به همراه امضاء و مهر مدير مركز …. ü پیشگیری از بستری های غیر ضروری با کاهش خطاهای دارویی و سقوط در منزل.

[PDF]تأثیر مدیریت کیفیت بر کاهش عفونت محل جراحی در اعمال …

jmciri.ir/article-1-1773-fa.pdf

و برگزاری دوره های آموزشی از جمله اقدامات به كار گرفته شده برای كاهش میزان. عفونــت محل … و ارائه راهکارهای مؤثر در کاهش بروز عفونت محل جراحی باشد. روش کار. می باشد. …. بیماران و حذف یا کاهش خطاها در تعیین اهداف فرایندهای کاری. در نظر گرفته شد.

[DOC]روش اجرایی گزارش بدون ترس 2.docx – صفحه اصلی …

ihhospital.com/Portals/0/روش%20اجرایی%20گزارش%20بدون%20ترس%202.docx

عنوان روش اجرايي: نحوه گزارش دهی همگانی خطاهای پزشکی بدون ترس از سرزنش و تنبیه … و به کارکنان جدید الورود در جلسه آموزشی توجیهی بدو ورود نحوه گزارش دهی خطا را آموزش … فرایند های لازم در پیشگیری یا کاهش بروز موارد مشابه کمیته ای مربوطه ( کنترل … کارشناس هماهنگ کننده ایمنی نتایج تحلیل خطا را در کمیته های مدیریت اجرایی …

[PDF]ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻄﺎﻫﺎﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ

jjhsci.com/60534.pdf

توسط I Mohamadfam – ‏2013

ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﺮﻭﺯ ﺧﻄﺎﻫﺎﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲ. ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ. ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺷﻮﺩ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ … ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺑﺎﺯﺧﻮﺭﺩﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺗﺄﮐ …. ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ، ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺟﻮﻱ، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ.

[PDF]ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎر

naghavi.kaums.ac.ir/UploadedFiles/amozesh/…/imani-bimar-naghavi-kaums-ac-ir.pdf

ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ورزد … ﺳﯿﺴﺘﻢ اراﺋﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﻼش ﻣﯽ …. ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﻘﻮط. اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎر. = ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻄﺮ. +. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻄﺎ …. ﺣﺎﻣﯽ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎر آﮔﺎه ، ﻣﺴﺌﻮل وﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻣﯽ ﺷﻤﺎرد،. آﻣﻮزش.

[DOC]ارتقاء ايمني فرآيند به واسطه نظارت بر عامل انساني

hse.niordc.ir/…/86_116_New%20Microsoft%20Office%20Word%20Document.docx

اين سيستم از طريق تاكيد بر سه اصل مهم به اهداف خودمي رسد آن سه اصل آموزش ، روش هاي … كاهش تغييرات در تمرينات عملياتي به منظور كاهش خطاهاي انساني ، افزايش ايمني و تقويت اثر بخشي … راهبري عمليات به معناي اجراي عمليات و مديريت وظايف در قالب يك رفتار سنجيده و سازمان …. به دليل اهميت ، اين موضوع در اين مقاله ارائه شده است .

[PDF]پي.دي.اف جهت چاپ

hospitalbuild.ir/n/66.pdf

مدیریت کیفیت می تواند منجر به بهبود ایمنی، کیفیت مراقبت و کاهش عفونت های بیمارستانی گردد. …. ب آن با بهبود کیفیت، ارتقا ارائه خدمات و کاهش …. بیمارستان، مسئول حاکمیت بالینی بیمارستان، سوپروایزور آموزشی بیمارستان و تعدادی از … عفونت های بیمارستانی، تأمین رضایت کارکنان و بیماران، کاهش خطا و افزایش ایمنی …

سيستم جامع پژوهشي

80.191.214.190/pajoheshyar/chekide_tarh_detail.phtml?cod_tarh=90-02-33-461

بررسی وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار در کارکنان مراکز آموزشی و درمانی وابسته به … آسیب و صدمه برای بیمار و به مخاطره افتادن ایمنی وی در نتیجه ارائه خدمات سلامت می باشد. …. مدت اقامت بیماران در بیمارستان کاهش می یابد، و از میزان خطاها کاسته میشود (25). … های غیر تنبیهی به خطاها 9- حجم کاری پرسنل 10- عملکرد مدیر و سرپرست بخشها …

[DOC]خطی مشی ها و دستورالعملهای مدون بیمارستان – دانشگاه علوم …

www.rums.ac.ir/uploads/1_25_khat_mash.doc

1- خط مشي: راهكار رسمي و قانوني است كه اصول مرتبط با مديريت بيمارستان، ارزشها، … ارائه پيش نويس پاليسي/ پروسيجر ها به همه كسانيكه ذينفع اند به منظور دريافت …. بایستی یک فرم گزارش حادثه به عنوان «خطای نزدیک» پر و به سرپرست بخش یا واحد …… اصول بهداشت و كنترل عفونت بيمارستاني از نظر علمي تدوين و آموزش داده شوند.

آتیه‌سازان ارائه بهترین خدمات به بازنشتگان را بر خود واجب می …

www.atiyehsazan.ir/…/-/اتیه‌سازان-ارايه-بهترین-خدمات-به-بازنشتگان-را-بر-خود-واج…

خطا. محتوا یافت نشد … تغییر محل ارایه پرونده های پزشکی بیمه شدگان آتیه سازان حافظ · به این دلایل با شکم … اجلاس سراسری مدیران شعب آتیه سازان حافظ برگزار شد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي – اخبار > از امروز باید در …

dme.behdasht.gov.ir/?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=1508…

از امروز باید در تمامی مراکز درمانی دولتی خدمتی در شأن ملت شریف ایران ارائه … وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی طی پیامی خطاب به مدیران و کارکنان ستادی این …

[PPT]شش سیگما و نقش آن در افزایش بهره وری

incubator.tafreshu.ac.ir/…/شش%20زیگما%20و%20نقش%20آن%20در%20افزایش%20…

بهبود رضايت مشتری است که دستيابی به اين هدف از راه کاهش و از بين بردن ضايعات محصولات … شش سيگما يعني رسيدن به سطحي از كيفيت توليدات و ارايه خدمات كه خطاي …. افرادي‌ كه‌ مديريت‌ اجراي‌ پروژه‌هاي‌ شش سيگما را به‌ عهده‌ داشته‌ و برنامه‌هاي‌ آموزشي‌ …

[PDF]13 . 7- 40 ﺻﺺ روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺷﺶ ﺳﻴﮕﻤﺎ و ﻧﺎب در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش

jinev.iaut.ac.ir/article_522006_8e329c8a947656b1a1327e8a1ead4aa5.pdf

ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺟﻬﺖ ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷـﻲ ﻓـﺮاﻫﻢ. ﺳﺎزد . ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ،. ﺑﺎ. ﺑﻪ …. ﺑﺮاي اراﻳﻪ ﻳﻚ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺎﻣﻊ از ﺷﺶ ﺳﻴﮕﻤﺎ ، ﺑﺎﻳﺪ آﻧـﺮا از ﺳـﻪ دﻳـﺪﮔﺎه ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﻪ. ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮد … ﺷﺶ ﺳﻴﮕﻤﺎ ﻳﻚ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ. اﺳﺖ ﻛﻪ. ﺑﺮ. ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳـﺖ ﻣـﺸﺘﺮي. و. ﻣﺨﺎﻃﺐ. و ﻛﺎﻫﺶ. ﺧﻄﺎﻫﺎ. ﻣﺒﺘﻨﻲ.

[DOC]استفاده از gis در مکان یابی فضای سبز شهری به روش vikor …

ncegit2017.kntu.ac.ir/usersFiles/…/HN10101090134_edited_161219172037.docx

[1] امروزه بر عموم متخصصان و مدیران شهري مشخص گردیده که با گسترش GIS ، مدیریت و … های فازی است و از این طریق سعی می شود تا از طریق کاهش میزان خطاها در مقایسة دو به دو لایه ها، … این میانگین وزن نسبی عناصر تصمیم با سطرهای ماتریس را ارائه می‌کند. … فاصله(متر), فاصله از مناطق مسکونی, فاصله از مناطق آموزشی, فاصله از شبکه …

سازمان بیمه سلامت ایران/تاريخچه – سازمان بیمه سلامت استان …

es.ihio.gov.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=9b9fdb37-1e81-4b48-bb89…

۲۶ دی ۱۳۹۵ – … درمانی طرف قرارداد به منظور کاهش خطا و تسریع در رسیدگی به اسناد پزشکی و اخذ … انتشار نشریه خبری ، علمی ، آموزشی بیمه همگانی خدمات درمانی به عنوان نخستین … خدمات سلامت و ارائه کارت هوشمند برای بیماران خاص با هدف مدیریت بهینه یارانه های … صدور و تمدید دفاتر بیمه درمان به صورت غیر حضوری به منظور کاهش …

درباره بیمارستان – بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی …

www.khatamhospital.org/news.php?page=90

فعال است به طور خودكفا به ارائه خدمات درمانی به مردم مشغول مي باشد. … مشارکت در امر آموزش و پژوهش با استفاده از علوم و فناوری روز دنیا و بر مبنای اصول اخلاق پزشکی … مبنای ششم: اهتمام به مدیریت و برنامه ریزی کیفیت و دانایی. … زمان انتظار بين پذيرش، معاينات فيزيکي، انجام آزمايش هاي تشخيصي و به حداقل رساندن خطاها; کاهش هزينه …

سیستم آموزشی : آموزشگاه زبان انگلیسی ارس – آکادمی زبان ارس

arasedu.com/سیستم-آموزشی/

بدیهی است که نقش مدیریت در گروه برگزارکننده دوره‌های آموزشی برای به دست آوردن … می‌توان به تحليل درست اطلاعات به طور دقيق وعلمی (Objectivism) برای كاهش درصد خطا و … آموزشی وغیره، سیلابس اختصاصی همان سطح آموزشی به زبان‌آموز ارائه می‌شود.

[PDF]منطقه خليج فارس – شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

www.ioptc.ir/Portals/0/B/kf.pdf?ver=1396-02-04-110338-350

مدیر منطقه خلیج فارس در راستای همکاری های آموزشی با مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای … در ادامه این نشست اسما کریمی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان نیز به ارائه گزارش در …. برگزاری دوره آموزش خطاهای انسانی در صنعت به مدت 2 روز در مرکز انتقال نفت … یادآور می شود : این دوره آموزشی با هدف پیشگیری و کاهش بروز حوادث ناشی از. خطاهای …

[PDF]ارزیابی خطر ناشی از مواجهه با جراحات ناشی از اشیای تیز به …

journal.muq.ac.ir/article-1-396-fa.pdf

روش آنالیز خطر. ” تحلیل حاالت و اثرات خطا در بین کارکنان … اقدامات مؤثر براي کاهش آن مي. باشد. کلید واژه. ها: … ارزيابي خطر ناشي از مواجهه با جراحات ناشي از اشیاي تیز به روش … هاي مورد نیاز به مديريت ارائه گردد تا اقدام کنترلي در. مورد آنها صو … هاي آموزشي. -. تخصصي شهر. تهران. مورد شناسايي و ارزيابي قرار گرفت. درنهايت،. خطاهاي.

بیمارستان ولایت دامغان – کمیته ایمنی بیمار

velayathos.semums.ac.ir/page/کمیته+ایمنی+بیمار

شرح وظایف کارشناس هماهنگ کننده فعالیتهای ایمنی بیمار و مدیریت خطر … v ایجاد و آموزش چگونگی استفاده از سیستم یادگیری و گزارش دهی اتفاقات … v اقدام اصلاحی بر اساس نتایج تحلیل ریشه ای وقایع به منظور کاهش خطرات در … v همکاری فعالانه در تدوین خط مشی ها و روش های اجرایی در سازمان به منظور اشاعه ارائه خدمات …. فرم ثبت خطا …

[PDF]توسعه ی مدل خطاهای دارویی پرستاران: مطالعه ی تلفیقی – …

ijnv.ir/article-1-248-fa.pdf

شایع ترین خطاهای پزشکی شناخته شده می توان به خطاهای دارویی اشاره کرد. این مطالعه با هدف … و قابل پیشگیری، اقدامات الزم در جهت از بین بردن این عوامل و کاهش بروز خطاهای دارویی را در. اولویت برنامه های خود …. محیط پژوهش مراکز آموزشــی – درمانی وابســته به دانشــگاه ….. رویکرد شناختی وسیع تر و اثربخش تری را ارائه می دهد. با توجه به …

[DOC]آشنایی با استاندارد ITIL.doc

https://www.soorensystem.ir/c/document_library/get_file?p_l_id=10450…

این شرکت ها با ارائه راه حل های موفقی که در برخورد با مسایل مختلف و مدیریت حوزه IT ….. آنها نیازمند یک برنامه ریزی بالا به پیش رو (upfront )، آموزش و اطلاع رسانی، زمان ….. یک کاهش تدریجی در تعداد و تاثیر مشکلات و خطاهای شناخته شده به عنوان آنهایی که …

خطاهای مرگبار در مدیریت استراتژیک چیست؟ – الی گشت

https://www.eligasht.com › خانه › آموزشی › آموزشی: مدیریت

رتبه: ۵ – ‏۱ رأی

۱۸ اسفند ۱۳۹۵ – خطای مرگبار ۵- مدیر عامل و مدیران ارشد به هنگام شروع اجرا، از صحنه خارج … سطح علاقه مدیران ارشد پس از تدوین استراتژی و توافق بر آن کاهش می‌یابد.

معرفی سیستم مدیریت ایمنی (SMS)

www.qeshm-air.com/dpage.asp?lang=fa&portal=safety&pid…مدیریت…

با توجه به اینکه اهداف اصلی یک بنگاه تجاری به عنوان شرکت هوانوردی ارائه … بر این اساس ایمنی عبارت است از کاهش صدمه به افراد و دارایی آنها تا سطح قابل … هر جایی که انسان با تجهیزات یا به عبارتی فن آوری ها ارتباط دارد، خطاهای انسانی نیز وجود دارد. … های مدون آموزشی با همکاری مدیریت محترم آموزش و بهسازی منابع انسانی نسبت به …

[PDF]اولویت های پژوهشی گروه ها و مراکز تحقیقاتی – کمیته …

src.uswr.ac.ir/uploads/olaviatnahaee_19470.pdf?fkeyid=&siteid=57…57…

بررسی وضعیت اخالق و خطاهای پرستاری و رابطه آن با کیفیت خدمات پرستاری. 7 … بررسی تاثیر مداخالت مختلف پرستاری در کیفیت ارائه خدمات و مدیریت مراقبت ها. 10 … بررسی روش های مختلف آموزش به بیمار و نظام های وابسته. 13. راهکارهای … بیماران، کوتاه شدن مدت بستری و کاهش هزینه های درمان و افزایش رضایت کادر درمانی. 14.

شش زیگما | گنجینه دانش و تجربه (گد و ت) GD&T

geo-dim-tol.ir/آموزش-2/

شش‌سیگما یعنی رسیدن به سطحی از کیفیت تولیدات و ارایه خدمات که خطای فرایندهای …. ‌فرایند تعریف‌ تا کاهش‌ خطا در شش سیگما در چرخه ‌DMAIC شکل‌ می‌گیرد. … Belts): افرادی‌ که‌ مدیریت‌ اجرای‌ پروژه‌های‌ شش‌سیگما را به‌ عهده‌ داشته‌ و برنامه‌های‌ آموزشی‌ …

[DOC]پروژه تحلیل ریشه ای RCAاتاق عمل 1

www.mubam.ac.ir/uploads/پروژه_تحلیل_ریشه_ای_rcaاتاق_عمل_1.docx

بنا به تعریف انیستیتوی پزشکی آمریکا خطا عبارت است از کوتاهی در اجرای کامل … و اظهار خطا تشویق می شود،و نیز جایی که آسیب ها و ترس های باقی مانده در ذهن ارائه … گزارشات خطاها می توانند راهی برای مدیریت بهتر خطاهای ایجاد شده و پیشگیری از … هدف: حذف يا كاهش ميزان احتمال بروز خطاهاي انسانی … نبود آموزش وفرهنگ ايمني بيمار.

شرکت مهندس پیشگان آزمون افزار یاس

https://www.mohandespishegan.com/

معرفی ابزار HP-ALM : HP-ALM یکی از ابزارهای پیشرفته مدیریت چرخه حیات برنامه‌های …. این راهكارها كه به تست ایستا هم مشهورند، جهت پیشگیری و كاهش خطاهای سیستم در … پروژه تست نرم افزار آموزش راهکارهای تست و تضمین کیفیت نرم افزار ارائه …

[PPT]مدیریت منابع انسانی – سعادت

https://sbu.ac.ir/…/خلاصه%20کتابهای%20مدیریتی/مدیریت%20منابع%20انسانی-سعا…

كاهش اضافه كاريهاي غير ضروري با افزايش راندمان كار در ساعات عادي; آموزش مهارتهاي لازم به ….. توسعه دوره هاي آموزش حرفه اي در دانشگاه; ترغيب كارفرمايان به ارائه آموزشهاي حرفه اي …. بنا بر این نظریه، تجربه یعنی آزمایش و خطا پایه و اساس یادگیری است.

مهندسین – مقايسه مدل‌هاي مديريت كيفيت TQM، شش سيگما و …

civileka.blogfa.com/post-30.aspx

مهندسین – مقايسه مدل‌هاي مديريت كيفيت TQM، شش سيگما و EFQM و ارائه عملي ترين مدل … اين مقاله به كاربرد مديريت كيفيت در شركت‌هاي كوچك و متوسط مي‌پردازد و … با آشنایی با روش SQC مهندسان ومدیران ارشد اجرایی سازمانهای بزرگ ژاپنی را آموزش داد. ….. در خطاست (به معناي 3.4 خطا در يك ميليون فرصت است) و در واقع منظور از كاهش خطا در …

[PDF]اصل مقاله (463 K) – فصلنامه علمی- پژوهشی آموزش علوم دریایی

rmt.iranjournals.ir/article_20285_a130e0c1096d9044046ae9b790f5fb68.pdf

توسط زارع – ‏2016

بندی عوامل موثر بر سیستم آموزشي موسسات دريايي استان بوشهر به. منظور بهبود عملکرد آنان … کلي کیفیت آموزش، کیفیت ارائه خدمات و انگیزش قرار مي. گیرند. جهت. گردآوری داده … استاديار مديريت دانشگاه دريانوردی و علوم دريايي چابهار. 2 … کاهش. نقش. خطای. انساني. در. حوادث. دريايي. مورد. استفاده. قرار. داده است،. تعیین. استاندارد. ی.

[PDF]راهكار يكپارچه همكاران سيستم در بخش عمومی – شرکت همکاران …

https://www.systemgroup.net/sites/default/files/…/systemgroup-government-solutions.pdf

خدمات استقرار، آموزش و پشتيباني راهكارهاي نرم افزاري ارائه شده به مشتريان … محاسبه حقوق و دستمزد در كوتاه ترين زمان، بدون بروز خطا و با امكان تهيه انواع گزارشات و … براي دســتيابي آسان مديران به اطالعات ســازمان در هر زمان با استفاده از سيستم اتوماسيون ….. از منابع، محاســبه و كاهش بهاي تمام شــده فعاليت ها و آماده كردن زيرساخت هاي.

خطای 508 چیست ؟ – نگاه روشن پارس

https://parsdev.ir/blog-more-6-خطای-508-چیست-؟-.html

در چنین مواقعی کاربر می تواند با کاهش مصرف وب سایت خود مثلا با حذف پلاگین های … مصرف خود را کاهش دهد تا دیگر دچار چنین خطای نشود و یا اقدام به تهیه سرور مجازی از …

[PDF]رﯾﺴﮏ ﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﯾﮏ واﺣﺪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ FME – …

jest.srbiau.ac.ir/article_146_755b4541f5297852d48ed8885739ac4a.pdf

توسط نوری – ‏2010

از اﯾﻦ رو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای ﺑﺎ ﻫﺪف ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. اراﯾﻪ. راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ در ﮐﺎﻫﺶ. رﯾﺴﮏ ﻫﺎی. زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮی …

حاكميت باليني – محورهاي حاكميت باليني، نقشه راه

www.jmu.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=6&pageid=383

حاکمیت بالینی منحصر به مدیران نیست بلکه تک تک افراد درگیر آنند . … و عوامل مشوق سازمانی برای مشارکت کارکنان و متخصصان برای گزارش دهی و رفع خطاها. … برنامه هاي اموزشي که براي پرسنل به منظور پياده سازي نظام حاکميت خدمات باليني ارائه مي شود … هدف از اين ركن تمركز بر كاهش و به حداقل رساندن مخاطرات باليني و ارتقاء ايمني …

[PDF]ﭼﮑﯿﺪه α( )0,01= ﻣﻘﺪﻣﻪ – Sid

sid.ir/fa/vewssid/s_pdf/10813830415.pdf

ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺧﻄﺎﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر و ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش، ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﭘﺎﯾﺶ رﻓﺘﺎر. ﮐﺎرﮔﺮان. ﺑﺮﻣﯿﺰان ﺑﺮوز و … ﺧﻄﺮات و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎر ﮐﻨﺘﺮل از روش آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺧﻄﺮات ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ. (O&SHA) … 98/4 ﺑﻪ. رﺳﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﯿـﺰان. % 54. ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه. ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان … ﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻫﻢ ﮐﻨﺶ ﺑـﯿﻦ ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﻫـﺎی ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ و. رﻓﺘﺎرﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ را …

[PPT]دومين همايش اعتباربخشي بيمارستان‌ها

skums.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/jci.pptx

ارجاع يا ترخيص يك بيمار، به يك مركز تخصصي مراقبت از سلامتي خارج از …. ارايه خدمات كه خطاي فرآيندهاي كاري به ميزان 3/4 در يك ميليون موقعيت كاهش يابد . … راهنما ترخيص بيماران نارسايي قلبي شامل : دستورالعمل‌ها; مواد آموزشي با مدنظر قرار … اعضاء تيم پروژه شامل مديريت پيامدها، پرستاري ، كاركنان پزشكي ،دفتري و مالي مي‌باشند .

امن پردازان کویر

www.apk-group.ir/Services/VM

همچنین با توجه به نقش داده‌های سازمانی به عنوان دارایی اطلاعاتی و لزوم حفظ … با تجربه و فنی خود در ارائه این خدمت پا پیش نهاده و آن را جزء خدمات اصلی خود قرار داده است. … چه بیشتر در امنیت و مدیریت سیستم‌ها، انعطاف‌پذیری مناسبی را برای مدیران شبكه در … مجازی‌سازی می‌توان به میزان قابل توجهی از هزینه‌ها را کاهش و امكان افزایش بهره‌وری و …

معرفی “سیستم هوشمند مدیریت یکپارچه مراکز درمانی و …

www.shatanews.ir/…/426864-معرفی-سیستم-هوشمند-مدیریت-یکپارچه-مراکز-درمانی-…

۱ روز پیش – به گزارش “شاتا” بهزاد عمرانی افزود : دو مأموریت ارائه شناسه بین‌المللی GTIN … بر افزایش دقت و کاهش خطا، می توان هزینه‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش …

مدیریت خطر در بیمارستان میزان خطاهای دارویی را کاهش می دهد

www.ccn90.blogfa.com/post-159.aspx

Critical Care Nursing – مدیریت خطر در بیمارستان میزان خطاهای دارویی را کاهش می … آموزش مدیریت پرستاری در پایان نامه خود اثربخشی اجرای برنامه مدیریت ریسک … برای جلوگیری از وقوع حوادث ناخواسته در بیمارستان مدیریت ریسک به عنوان … کیفیت خدمات ارائه شده است از این رو اثربخشی مدیریت ریسک بر خطاهای دارویی بررسی شد.

چرا رجیران را به عنوان میزبان وب خود انتخاب نماییم؟ – مرکز …

members.regiran.com › مرکز آموزش › سوالهای قبل از خرید

… 6 راه حل های – خطاها و اخطارها 5 سوالهای قبل از خرید 6 سوالهای مربوط به ميزباني وب 43 … رجیران تمامی سرویس های میزبانی وب خود را با گارانتی مادام العمر ارائه می دهد. … افزايش پايداري و طول عمر سرورها و همچنين كاهش احتمال بروز مشکلات سخت افزاری و … مدیران سرورها از طریق ایمیل و sms از حادثه مطلع و جهت رفع مشکل دست به کار خواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *