کشف زندانی که داعش برای زنان ایزدی در محله «۱۷تموز» ساخته بود!/ وضعیت واپسین دم حیات تروریسم در موصل و حلقه‌ای که هرلحظه تنگ‌تر می‌شود

By | خرداد ۲۲, ۱۳۹۶

کشف زندانی که داعش برای زنان ایزدی در محله «۱۷تموز» ساخته …

www.yjc.ir › سیاسی › تحولات منطقه

۹ ساعت پیش – کشف زندانی که داعش برای زنان ایزدی در محله «۱۷تموز» ساخته بود!/ وضعیت واپسین دم حیات تروریسم در موصل و حلقه‌ای که هرلحظه تنگ‌تر می‌شود …

{“cl”:6,”cr”:12,”ct”:15,”id”:”FW-v3Er79UwEBM:”,”oh”:719,”ou”:”http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/3/22/6351642_235.jpg”,”ow”:1080,”pt”:”کشف زندانی که داعش برای زنان ایزدی در محله «۱۷تموز» ساخته بود …”,”rh”:”yjc.ir”,”rmt”:0,”rt”:0,”ru”:”http://www.yjc.ir/fa/news/6125217/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-17%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%BE%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%85-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84-%D9%88-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%B1%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D8%AA%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF”,”s”:””,”st”:”باشگاه خبرنگاران”,”th”:94,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSPIUALgbjOoWienvT5xu3wXXSP-G_gOX5Y3lraD4o_GT-j2SHbsoRfXcQ”,”tw”:141}
{“cl”:3,”cr”:18,”id”:”k1td4dwf9h_luM:”,”oh”:636,”ou”:”http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/3/22/6351650_410.jpg”,”ow”:960,”pt”:”کشف زندانی که داعش برای زنان ایزدی در محله «۱۷تموز» ساخته بود …”,”rh”:”yjc.ir”,”rmt”:0,”rt”:0,”ru”:”http://www.yjc.ir/fa/news/6125217/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-17%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%BE%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%85-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84-%D9%88-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%B1%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D8%AA%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF”,”s”:””,”st”:”باشگاه خبرنگاران”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSnFkuVLNKJQ0vl8f5UUCEtnrWZjQlNDiSvYuvM4lbP6oWCeQ5fEOULGRA”,”tw”:136}
{“cb”:6,”cl”:6,”cr”:6,”ct”:3,”id”:”_58pKdHkBxEBQM:”,”oh”:720,”ou”:”http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/3/22/6351645_456.jpg”,”ow”:1080,”pt”:”کشف زندانی که داعش برای زنان ایزدی در محله «۱۷تموز» ساخته بود …”,”rh”:”yjc.ir”,”rmt”:0,”rt”:0,”ru”:”http://www.yjc.ir/fa/news/6125217/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-17%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%BE%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%85-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84-%D9%88-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%B1%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D8%AA%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF”,”s”:””,”st”:”باشگاه خبرنگاران”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQhUXkewaKdb_h459lA7OPciTCU81gET61rgaDzWSaGCN2XKiT7qtX9CvA”,”tw”:135}
{“cr”:6,”id”:”DFLLxyWnGJf7pM:”,”oh”:472,”ou”:”http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/3/22/6351643_286.jpg”,”ow”:486,”pt”:”کشف زندانی که داعش برای زنان ایزدی در محله «۱۷تموز» ساخته بود …”,”rh”:”yjc.ir”,”rmt”:0,”rt”:0,”ru”:”http://www.yjc.ir/fa/news/6125217/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-17%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%BE%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%85-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84-%D9%88-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%B1%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D8%AA%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF”,”s”:””,”st”:”باشگاه خبرنگاران”,”th”:95,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRxkHejWwCxa3XNlH2yc1CBdd1sB_zO8gViDuoz2ZcED1D8FBvdzJuPyw”,”tw”:98}
{“id”:”SNAhjrvo3DwPiM:”,”oh”:992,”ou”:”http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/3/22/6351641_578.jpg”,”ow”:1080,”pt”:”کشف زندانی که داعش برای زنان ایزدی در محله «۱۷تموز» ساخته بود …”,”rh”:”yjc.ir”,”rmt”:0,”rt”:0,”ru”:”http://www.yjc.ir/fa/news/6125217/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-17%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%BE%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%85-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84-%D9%88-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%B1%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D8%AA%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF”,”s”:””,”st”:”باشگاه خبرنگاران”,”th”:92,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRSf870M7KNvcyIbI_CvBVzSqA3qyAYOtsIymxsMNAv00nroVGvUTBzrw”,”tw”:100}

کشف زندانی که داعش برای زنان ایزدی در محله ۱۷تموز ساخته …

khabarfarsi.com/u/39831744

۹ ساعت پیش – کشف زندانی که داعش برای زنان ایزدی در محله ۱۷تموز ساخته بود!/ وضعیت واپسین … نیروهای پلیس عراق با آزادسازی کامل محله الزنجیلی موصل، حرکت به سمت … مبارزه با تروریسم و مقابله با پشتیبانی از گروه های تروریستی تاکید …

کشف زندانی که داعش برای زنان ایزدی در محله «۱۷تموز» ساخته …

tnews.ir/news/2bc787654106.html

۹ ساعت پیش – نیروهای پلیس عراق با آزادسازی کامل محله الزنجیلی موصل، حرکت به سمت محله الشفاء را آغاز کردند. … کشف زندانی که داعش برای زنان ایزدی در محله «۱۷تموز» ساخته بود!/ وضعیت واپسین دم حیات تروریسم در موصل و حلقه‌ای که هرلحظه تنگ‌تر می‌شود …

میهن مگ – کشف زندانی که داعش برای زنان ایزدی در محله …

https://mihanmag.com/…/کشف_زندانی_که_داعش_برای_زنان_ایزدی_در_محله_«۱۷تمو…

۹ ساعت پیش – محمدرضا توسلی که درگذشته بود، ۵ نفر از اعضا، یعنی آیات محمد امامی کاشانی، محمد … چه چیز عایدش می شود و به بهره برداری از ارتباطات دوستانه اش با خارج چشم دوخته است. … کشف زندانی که داعش برای زنان ایزدی در محله «۱۷تموز» ساخته بود!/ وضعیت واپسین دم حیات تروریسم در موصل و حلقه ای که هرلحظه تنگ تر می شود.

میهن مگ – کشف زندان داعش برای زنان ایزدی در محله «۱۷تموز»/ …

https://mihanmag.com/…/کشف_زندان_داعش_برای_زنان_ایزدی_در_محله_«۱۷تموز»__…

۹ ساعت پیش – جلسه امروز در حالی آغاز شد که ۲۰۰ نفر از نمایندگان در مجلس حضور داشتند و ۸۶ صندلی … کشف زندانی که داعش برای زنان ایزدی در محله «۱۷تموز» ساخته بود!/ وضعیت واپسین دم حیات تروریسم در موصل و حلقه ای که هرلحظه تنگ تر می شود.

میهن مگ – انتخابات خودخواسته «تراز می» را در شرایط پیچیده …

https://mihanmag.com/…/انتخابات_خودخواسته_«تراز_می»_را_در_شرایط_پیچیده_قر…

۹ ساعت پیش – کشف زندانی که داعش برای زنان ایزدی در محله «۱۷تموز» ساخته بود!/ وضعیت واپسین دم حیات تروریسم در موصل و حلقه ای که هرلحظه تنگ تر می شود.

کشف زندان ویژه زنان ایزدی اسیر داعش در موصل | شفقنا | خبروان

khabarone.ir/news/8875524/کشف-زندان-ویژه-زنان-ایزدی-اسیر-داعش-در-موصل

۱ روز پیش – کشف زندانی که داعش برای زنان ایزدی در محله «۱۷ تموز» ساخته بود! / وضعیت واپسین دم حیات تروریسم در موصل و حلقه‌ای که هرلحظه تنگ‌تر می‌شود …

تشخیص مصادیق فعالان عرصه صنایع دستی جهت برخورداری از …

atrakmusic.ir/?p=48960

۸ ساعت پیش – کشف زندانی که داعش برای زنان ایزدی در محله «۱۷تموز» ساخته بود!/ وضعیت واپسین دم حیات تروریسم در موصل و حلقه‌ای که هرلحظه تنگ‌تر می‌شود … از مواد اولیه قابل دسترس تولید می‌شود و فرآیند ساخت و تولید محصول به صورت فردی یا …

نماینده منتخب مردم بندر لنگه سوگند یاد کرد – اترک موزیک – …

atrakmusic.ir/?p=48964

۸ ساعت پیش – کشف زندانی که داعش برای زنان ایزدی در محله «۱۷تموز» ساخته بود!/ وضعیت واپسین دم حیات تروریسم در موصل و حلقه‌ای که هرلحظه تنگ‌تر می‌شود.

نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه آغاز شد – اترک موزیک …

atrakmusic.ir/?p=48962

۸ ساعت پیش – کشف زندانی که داعش برای زنان ایزدی در محله «۱۷تموز» ساخته بود!/ وضعیت واپسین دم حیات تروریسم در موصل و حلقه‌ای که هرلحظه تنگ‌تر می‌شود. کد خبر: ۶۱۲۵۳۶۹. گروه : سیاسی » سیاست … وزیر امور خارجه فردا به نروژ سفر می‌کند …

اعضای کنسرسیوم بانکی شرکت پدیده، به تعهد خود عمل کردند …

atrakmusic.ir/?p=48966

۸ ساعت پیش – کشف زندانی که داعش برای زنان ایزدی در محله «۱۷تموز» ساخته بود!/ وضعیت واپسین دم حیات تروریسم در موصل و حلقه‌ای که هرلحظه تنگ‌تر می‌شود.

نما – علاج واقعه بعداز وقوع – صاحب‌خبر

sahebkhabar.ir/news/19847514/علاج-واقعه-بعداز-وقوع

۸ ساعت پیش – ما شاهد گزارشات و شكایات فراوانی از دستگاه‌های اجرایی بودیم كه بارها مسئولین … از مرگ سهراب بود) زیرا در این انتخابات كارهایی انجام شد كه شایسته نظام جمهوری اسلامی نبود. … کشف زندانی که داعش برای زنان ایزدی در محله «۱۷تموز» ساخته بود!/ وضعیت واپسین دم حیات تروریسم در موصل و حلقه‌ای که هرلحظه تنگ‌تر می‌شود …

نهاوندیان با جمشید مشایخی دیدار و گفتگو کرد – باشگاه …

www.boursenews.ir/fa/rssreader/news?sec_id=60&id=5000018

۹ ساعت پیش – کشف زندانی که داعش برای زنان ایزدی در محله «۱۷تموز» ساخته بود!/ وضعیت واپسین دم حیات تروریسم در موصل و حلقه‌ای که هرلحظه تنگ‌تر می‌شود.

نقش خلیل | خبرلند

khabarland.com/tags/نقش-خلیل

کشف زندانی که داعش برای زنان ایزدی در محله «۱۷تموز» ساخته بود!/ وضعیت واپسین دم حیات تروریسم در موصل و حلقه‌ای که هرلحظه تنگ‌تر می‌شود · خوراکی‌های ممنوع در …

میان منافقین و داعش شباهت های زیادی وجود دارد – روجانیوز

news.rooja.org/fa/content/2785787.html

۹ ساعت پیش – میان منافقین و داعش شباهت های زیادی وجود دارد. ۱۵ ساعت پیش … هر دو یک هدف را دنبال می‌کنند و آن دشمنی با ملت ایران است که انقلاب کرده است. وی با اشاره به … ۱ دقیقه پیش کشف زندانی که داعش برای زنان ایزدی در محله «۱۷تموز» ساخته بود!/ وضعیت واپسین دم حیات تروریسم در موصل و حلقه‌ای که هرلحظه تنگ‌تر می‌شود.

کشف زندانی که برای ن ایزدی در محله «۱۷تموز» ساخته بود!/ …

peransis.xyz/news/533048

مطلب و یا خبر کشف زندانی که برای ن ایزدی در محله «۱۷تموز» ساخته بود!/ وضعیت واپسین دم حیات تروریسم در موصل و حلقه‌ای که هرلحظه تنگ‌تر می‌شود از سایت باشگاه …

قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسنامه‌دار واجد شرایط بیمه …

akhbartop.com/516691/

۷ ساعت پیش – کشف زندانی که داعش برای زنان ایزدی در محله «۱۷تموز» ساخته بود!/ وضعیت واپسین دم حیات تروریسم در موصل و حلقه‌ای که هرلحظه تنگ‌تر می‌شود.

اخبار کشته شدن “ابوبکر البغدادی” دقیق نیست/ ارتش عراق … …

khabrroz.ir/16-52/

۱۱ ساعت پیش – وضعیت واپسین دم حیات تروریسم در موصل و حلقه‌ای که هرلحظه تنگ‌تر می‌شودکشف زندانی که داعش برای زنان ایزدی در محله «۱۷تموز» ساخته بود!/

کلیات طرح حمایت از هنرمندان، – spinews

spinews.ir › سیاسی

۹ ساعت پیش – کشف زندانی که داعش برای زنان ایزدی در محله «۱۷تموز» ساخته بود!/ وضعیت واپسین دم حیات تروریسم در موصل و حلقه‌ای که هرلحظه تنگ‌تر می‌شود.

اخبار کشته شدن “ابوبکر البغدادی” دقیق نیست/ ارتش … – …

https://www.bia2akhbar.com/details.php?id=7200512

۶ ساعت پیش – کشف زندانی که داعش برای زنان ایزدی در محله «۱۷تموز» ساخته بود!/ وضعیت واپسین دم حیات تروریسم در موصل و حلقه‌ای که هرلحظه تنگ‌تر می‌شود …

آتش‌سوزی در حومه پاریس موجب مصدوم شدن ۱۲ تن شد | باشگاه …

kimianews.com › … › آتش‌سوزی در حومه پاریس موجب مصدوم شدن ۱۲ تن شد

… لندن دستگیر شد · کشف زندانی که داعش برای زنان ایزدی در محله «۱۷تموز» ساخته بود!/ وضعیت واپسین دم حیات تروریسم در موصل و حلقه‌ای که هرلحظه تنگ‌تر می‌شود …

نهاوندیان با جمشید مشایخی دیدار و گفتگو کرد – دنیای خبر

viwo.news/1396/03/22/نهاوندیان-با-جمشید-مشایخی-دیدار-و-گفتگ/

۷ ساعت پیش – کشف زندانی که داعش برای زنان ایزدی در محله «۱۷تموز» ساخته بود!/ وضعیت واپسین دم حیات تروریسم در موصل و حلقه‌ای که هرلحظه تنگ‌تر می‌شود.

خبر اینجا – اخبار کشته شدن “ابوبکر البغدادی” دقیق نیست/ …

www.khabarinja.com/…/اخبار-کشته-شدن-ابوبکر-البغدادی-دقیق-نیست-ارتش-عراق…

۶ ساعت پیش – کشف زندانی که داعش برای زنان ایزدی در محله «۱۷تموز» ساخته بود!/ وضعیت واپسین دم حیات تروریسم در موصل و حلقه‌ای که هرلحظه تنگ‌تر می‌شود …

مقتدرانه در برابر هر تهدیدی می‌ایستیم | وبلاگ ای نیازمندی

www.eniazmandi.com/content/357433/مقتدرانه-در-برابر-هر-تهدیدی-می‌ایستیم.html

۳ ساعت پیش – فرمانده نیروی دریایی ارتش، تجهیزات را یک استراتژیک مهم خواند که نمی‌توان به … و ولایی است که بتواند با ایمان و شجاعت و دانش خود با اقتدار در برابر هر تهدیدی بایستد. … کشف زندانی که داعش برای زنان ایزدی در محله «۱۷تموز» ساخته بود!/ وضعیت واپسین دم حیات تروریسم در موصل و حلقه‌ای که هرلحظه تنگ‌تر می‌شود.

Btitr – رویداد ها

www.btitr.com/search/Middle-Earth%20Shadow%20of%20War

کشف زندانی که داعش برای زنان ایزدی در محله «۱۷تموز» ساخته بود!/ وضعیت واپسین دم حیات تروریسم در موصل و حلقه ای که هرلحظه تنگ تر می شود. آخرین گزارش ها از …

خرید خودروهای لوکس قاچاق توسط این وزارتخانه کذب است و به …

newslist.ir › اخبار › سیاسی › باشگاه خبرنگاران

۲۳ ساعت پیش – کشف زندانی که داعش برای زنان ایزدی در محله «۱۷تموز» ساخته بود!/ وضعیت واپسین دم حیات تروریسم در موصل و حلقه‌ای که هرلحظه تنگ‌تر می‌شود.

کشف زندان داعش برای زنان ایزدی در محله «۱۷تموز»/ وضعیت …

https://news.ir24.org › اخبار سیاست

۱۷ ساعت پیش – ایزدی در محله «۱۷تموز»/ وضعیت واپسین دم حیات تروریسم در موصل و حلقه‌ای که هرلحظه تنگ‌تر می‌شود … *آغاز عملیات پاکسازی محله آزادسازی شده الزنجیلی/ کشف زندان ویژه… …. کردهای سوریه وارد پایتخت خودخوانده داعش شدند · زنگنه: خودکفایی بنزین ادعای کیهان بود نه من!/کسی که در فیلم داعش شهید شد چه کسی بود؟

hajinews

حاجی نیوز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *