Tag Archives: آموزشی/

فضاهای آموزشی مناطق آزاد هرمزگان مغفول مانده است

ظرفیت گردشگری کوهسار مغفول مانده است – خبرگزاری مهر | … www.mehrnews.com/news/2048497/ظرفیت-گردشگری-کوهسار-مغفول-مانده-است ذخیره شده ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ – ظرفیت گردشگری کوهسار مغفول مانده است … یگانه اظهار داشت: ایجاد فضاهای مناسب آموزشی، ورزشی و تفریحی و استقرار دستگاه های خدمات رسان در شهر … حفظ دانشکده علوم پزشکی در گرو خرد و عزم جمعی است – …… Read More »

برنامه ریزی درسی مدیریت آموزشی

معرفی رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی https://www.um.ac.ir/Faculty-wndMore-cid-23-id-14.html ذخیره شده مشابه طول دوره کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی 5 سال (حداقل 4 و تا 6 ) و نظام آموزشی آن مطابق آئین نامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی است کلیه دروس درس 8 ترم برنامه … معرفی رشته مدیریت آموزشی – دانشگاه فردوسی مشهد… Read More »

برنامه ریزی درسی مدیریت آموزشی/

معرفی رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی https://www.um.ac.ir/Faculty-wndMore-cid-23-id-14.html ذخیره شده مشابه طول دوره کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی 5 سال (حداقل 4 و تا 6 ) و نظام آموزشی آن مطابق آئین نامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی است کلیه دروس درس 8 ترم برنامه … معرفی رشته مدیریت آموزشی – دانشگاه فردوسی مشهد… Read More »